Henry Wyatt

Henry Wyatt, Self Portrait, Portraits of Painters, Fine arts
Henry Wyatt  (British, 1794 - 1840)

No comments: