Thomas Alexander Ferguson Graham

Thomas Alexander Ferguson Graham, Self Portrait, Portraits of Painters, Fine arts, Thomas Alexander Ferguson, Portraits of painters blog, Paintings of Thomas Alexander Ferguson, Painter Thomas Alexander Ferguson
Thomas Alexander Ferguson Graham (British, 1840 - 1906)

No comments: