Gladys Vasey

Gladys Vasey, Self Portrait, Portraits of Painters, Fine arts, Portraits of painters blog, Paintings of Gladys Vasey, Painter Gladys Vasey
Gladys Vasey (British, 1889 - 1981)

No comments: